Matsuo Basho

Ni tan sols el pigot
malmetria aquest sostre:
bosquet d’estiu.

Anuncis